ข่าว สคบท

หนังสือเชิญประชุม สคบท. ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ข่าว อื่นๆ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

read more

 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และนานาชาติครั้งที่ 7

read more

 

กิจกรรม สคบท

ftp.councilcgat.org

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4427-2827 ต่อ 12
โทรสาร: 0-4427-2827 ต่อ 18