ข่าว สคบท

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 31 ม.ค. -1 ก.พ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมายเหตุ :  สำนักงานเลขานุการ สคบท. จะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุม กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมให้สถาบันสมาชิกทางไปรษณีย์เป็นลำดับต่อไป

 

 

ข่าว อื่นๆ

hny

 

POSTER NIRC2019 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ read more

 

กิจกรรม สคบท

 

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4400-9009 ต่อ 1536
โทรสาร: 0-4400-9009 ต่อ 1536 #18
facebook : https://www.facebook.com/councilcgat