ข่าว สคบท

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2563

 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข่าว อื่นๆ

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดเพิ่มเติม  

 ----------------------------------------------------

   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 

วันที่ 7 มกราคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม  

  ------------------------------------------------------

The 2nd National and International Conference 2020 on "Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century"

วันที่ 15 มกราคม 2564 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

กิจกรรม สคบท

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

facebook : https://www.facebook.com/councilcgat