ข่าว สคบท

 ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2565

25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 18 ธันวาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยกเลิกการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข่าว อื่นๆ

 

    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 57

 

 "CO-TOPIA and Research for Sustainable Development in Digital Transformation Era"

 

 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 

 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

----------------------------------------------------

 

    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 56

 

 "Lifelong Learning for Sustainable Development"

 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 

 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

----------------------------------------------------

 

    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 55

 

 "The Future of Higher Education and Research Post COVID-19"

 

 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 

 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

----------------------------------------------------

    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 54

 "Graduate Studies and Personalized Education"

 วันที่ 13 มิถุนายน 2565 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายละเอียดเพิ่มเติม

----------------------------------------------------

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12

 "บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ารขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้"

 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี

 "ความท้าทายในการพัฒนาวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน "

 วันที่ 24 มิถุนายน 2565 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

วารสารบัณฑิตวิจัย  (โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 

 เปิดรับบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

 บทความวิจัย : วรพจน์ รักธรรม. (2563). "กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย (Strategy and Approach in Driving Thai Higher Education)" วรพจน์ รักธรรม, วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 39(1), หน้า 1-20.

-------------------------------------------------

บทความวิจัย : Ismail RaobFarid Abdullah Hasan, and Zakee Jeha. (2021). "The Strategic Development for Research Excellence in Thailand 4.0 of Postgraduate students Under Council of the Graduate Studies Administrations of Thailand (CGAT)". Journal of Physics: Conference Series, Volume 1779, 2d Bukittinggi International Conference on Education (BICED) 2020, 14-15 September 2020, BukitTinggi, West Sumatera, Indonesia.

------------------------------------------------------- 

 

กิจกรรม สคบท

  • รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 18427 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (อาคาร 18) วิทยาเขตสงขลา และทางออนไลน์ ส่งสัญญาณจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวต้อนรับ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหาร จากสถาบันของรัฐ/ในกำกับของรัฐ ในการประชุมดังกล่าว

1 0  1 0 
1 0  1 0 
1 0  1 0 
1 0  1 0 

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

272 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ : 0-77913381 หรือ 0-81787-1144

โทรสาร : 0-7791-3382

อีเมล์This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/councilcgat