Articles

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2559

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด การประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กล่าวรายงาน 

T-1000000072-1 T-1000000072-2 T-1000000072-3 T-1000000072-4 T-1000000072-5 T-1000000072-6  T-1000000072-7 T-1000000072-8 T-1000000072-9 T-1000000072-10 T-1000000072-11 T-1000000072-12 T-1000000072-13 T-1000000072-14