ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์.ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ์
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย
    เลขานุการคณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
    นางสาวจริยา  คำนาสัก
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  บัณฑิตวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ที่อยู่:  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     
  โทรศัพท์: 0-5394-2425, 0-5394-2413
     
  โทรสาร: 0-5394-2413, 0-5394-2401
     
  อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
     
  เว็บไซต์: www.councilcgat.org