ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ต. หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียงจันทร์  โกญจนาท
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย :  นางอุไรวรรณ  จุลพันธ์
     เลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
     นายสุรพล  ท้วมเจริญ
     เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
     

 

  ที่อยู่ :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต
   

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000

     
  โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026
     
  โทรสาร :  0-2997-2222 ต่อ 4000
     
  อีเมล์ :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  เว็บไซต์ : www.councilcgat.org