ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์.ดร.บุษบัน  ศิริธัญญาลักษณ์
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ดร.ศุภลักษณ์  ล้อมลาย
    เลขานุการคณะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
    นางสาวจริยา  คำนาสัก
    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  บัณฑิตวิทยาลัย 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

  ที่อยู่:  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
     
  โทรศัพท์: 0-5394-2425, 0-5394-2413
     
  โทรสาร: 0-5394-2413, 0-5394-2401
     
  อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
  เว็บไซต์: www.councilcgat.org