Articles

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 1/2567

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567
-------------------------------------------------------------
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) เป็นประธานในการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ในโอกาสนี้ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยได้แนะนำที่ปรึกษา รองประธาน และคณะทำงานประจำสำนักงานเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2567 - 2568) และได้แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1/2567 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือฃ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาบ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
428687080 892649672659312 184577229150176124 n 428696372 892652155992397 8039118791446175420 n 428690883 892649582659321 919198113122987578 n
 427772876 892649592659320 7330495951502865118 n  428711826 892649755992637 6185513203233820985 n  428696240 892649622659317 184551582000304990 n
 
428706966 892661245991488 5243198902139724882 n
 
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567 โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาได้เข้ากราบสักการะพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร พร้อมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของเมืองสกลนคร โดย ดร. พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้นคณะผู้บริหารได้เดินทางต่อไปยังวัดป่าสุทธาวาส เข้ากราบสักการะพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ก่อนเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย และภายหลังจากการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล และชุมชนคริสตชนท่าแร่ หมู่บ้านคาทอลิกที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย โดยมี ดร. พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกียรติในการนำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม
 
428688022 892660639324882 3291273054832788575 n 428689304 892659959324950 4027682299837685878 n 428706303 892661412658138 6501306972339584832 n
428695304 892660059324940 5315432467911997963 n  428707980 892660585991554 5695456983284837779 n  429576399 892660172658262 7075212578804403065 n  429590097 892661012658178 1844117210141789671 n