Articles

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2560

Written by cgatadmin on . Posted in การประชุม สคบท.

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ เป็นประธานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้การต้อนรับที่ประชุมฯ และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0001  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0002  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0003  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0004  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0005  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0006  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0007  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0008  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0009  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0010  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0011  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0012  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0013  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0014  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0015  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0016  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0017  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0017  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0018  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0019  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0020  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0021  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0022  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0023  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0024  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0025  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0026  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0027  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0028  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0029  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0030  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0031  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0032  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0033  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0034  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0035  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0036  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0037  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0038  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0039  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0040  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0041  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0042  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0043  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0044  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0045  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0046  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0047  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0048  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0049  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0050  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0051  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0052  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0053  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0054  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0055  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0056  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0057  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0058  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0059  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0060  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0061  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0062  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0063