เกี่ยวกับ สคบท.

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33

Written by Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33”

news01

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือของสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันเครือข่ายและสถาบัน อื่นและบุคคลทั่วไป ในการประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33”  ซึ่งจะจัดขี้นระหว่าง วันที่ 11- 12 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดการเปิดรับการส่งผลงานวัจัยดังต่อไปนี้

30 สิงหาคม 2557                    วันสุดท้ายของการเปิดรับบทความ

15 ตุลาคม 2557                      วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และลงทะเบียน

รูปแบบการดำเนินการ

  • การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี